Fordypningsgruppe Påmeldingsvilkår

Vilkår og betingelser


Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen:
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene:
Selger

Firmanavn: Tantrasenteret i Oslo
Kontaktadresse: Sagveien 28, Oslo
E-post: post@tantrasenteret.no
Organisasjonsnr: 921 170 580

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser
Prisene, som er oppgitt på nettsiden, inkluderer merverdiavgift om ikke kjøper velger å vite priser uten mva eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)
Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
Ordrebekreftelse
Du mottar en ordrebekreftelse på e-post etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. Betaling Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Levering m.v.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Risikoen for varen Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett og regler for fordypningsgrupper
1.1
Påmeldingen til fordypningsgrupper hos Tantrasenteret
a) Påmeldinger som blir trukket tilbake mer enn 40 dager før første kursdag finner sted: Hele kursavgiften blir refundert. Gebyr
b) Påmeldinger som blir trukket tilbake mellom 39 dager og 15 dager før første kursdag finner sted: 50% av kursavgiften blir refundert. 50% av kursavgiften må betales selv om man ikke deltar.
c) Påmeldinger som blir trukket tilbake mindre enn 15 dager før første kursdag finner sted: Ingen kursavgift blir refundert. Kurset må betales fullt ut selv om man ikke deltar.
1.2
Reise til og fra kurs på Tantrasenteret

Reise til og fra seminaret og deltagelse på seminaret er fullt og helt på kjøpers egen risiko. Alt ansvar er utelukket fra arrangør, organisator og kursholdere sin side.
1.3
Medisinske og psykiske forhold ved deltagelse i fordypningsgrupper.
a) Det gis ingen medisinske diagnoser eller råd under våre kurs/fordypningskurs/veiledninger som omfatter anbefaling eller avslutning av en medisinsk behandling / medikamenter.
b) Seminarer/veiledning er ikke ment for å erstatte medisinsk behandling.
c) Om klienten/deltager er eller for kort tid siden har vært i psykiatrisk behandling eller lider av en annen alvorlig sykdom, snakker klienten/studenten med sin behandlende lege/psykolog om vedkommende anbefaler deltagelse på aktuelt seminar/veiledning. Deltagelse skal kun skje om behandlende lege/psykolog anbefaler deltagelse på kurs/fordypningskurs/veiledninger.
d) Jeg er innforstått med at det å motta massasje kan utløse fysiske reaksjoner som ligger latent i min kropp og psyke. Det samme gjelder for følelsesmessige reaksjoner som jeg har holdt tilbake. Jeg er klar over at jeg ikke kan tillegge Tantrasenteret, med deltagere eller kursholdere ansvaret hvis slike reaksjoner fremkommer. Jeg står personlig ansvarlig for prosessene som kan vekkes underveis i meg når jeg er med i fordypingsgruppen. Med prosess menes emosjonelle og vanskelige følelser som kan aktivers under massasjen i møte med med deltagere og/eller kursholdere. Om noe skulle aktiveres i meg, tar jeg personlig ansvar for det som eventuelt har blitt vekket.
e) Det er taushetsplikt under og etter avsluttet deltagelse i fordypningsgruppen. Vi kommer til å be alle deltagere om å fylle ut og signere et samtykkeskjema med dette temaet
f) Jeg er innforstått med at deler av helgesamlingene, samt møtene via Zoom, vil bli tatt opp på video og benyttet i undervisningsøyemed.
1.4
Videotreninger på medlemsportalen
Studenten har tilgang til alle videotreninger for fordypningsgruppen i minimum 6 måneder etter fordypningsgruppen er ferdig. Det er ikke lov å dele innholdet som legges ut på medlemsportalen til andre. Overtredelser medfører avslutning av tilgangen til medlemsportalen og deltagelse i fordypningsgruppen. Kursavgift betales ikke tilbake ved slike tilfeller.
1.5
Fordypningsgrupper
Oppsigelse av fordypningsgruppen etter oppstart medfører ingen refusjon av innbetalt kursavgift. Evt. manglende innbetalt kursavgift går til forfall ved oppsigelsesdato. Grunnen til dette er at vi har plass til få deltagere og må si nei til flere som ønsker å starte i fordypningsgruppen. Ved påmelding til fordypningsgruppen aksepterer kjøper at man tar opp en plass som kunne ha vært gitt til en annen deltager og at det er ingen refusjon mulig av kursavgiften.
1.6
Kursholder ved sykdom
Om dagens/helgens kursholder blir syk kan en annen kvalifisert kursholder ved Tantrasenteret benyttes som kursholder for gjeldene dag/helg. Om det det ikke er mulig å gjennomføre kurset til oppgitt tidspunkt, vil Tantrasenteret flytte kurset til et annet tidspunkt.
1.7
Adferd mot medstudenter

All form for seksualisert og trakasserende adferd, samt nedlatende adferd som mobbing, baksnakking og lignende av deltagere og kursholdere, blir slått konsekvent ned på og kan føre til umiddelbar hjemsendelse fra kurs / avslutning av fordypningsgruppen. Kursavgift betales ikke tilbake ved slike tilfeller. Dette sikrer en trygg ramme for læring. Ved problemer under kurs tas det direkte kontakt med en av kursholderene som vil hjelpe til med å finne løsninger.
1.8
Salg av produkter og tjenester til medstudenter

Det er ikke lov til å drive salg eller markedsføring av noen form for arrangementer, tjenester, produkter, verving av distributører inkludert alle former for Multi Level Marketing (MLM) i forbindelse med seminarer og utdannelser uten skriftlig avtale med lærer. Dette gjelder både direkte og indirekte markedsføring og salg. Grove overtredelser medfører avslutning av kurs/ fordypningsgruppen. Kursavgift betales ikke tilbake ved slike tilfeller.
1.9
Force Majeure

Ved naturkatastrofer som for eksempel jordskjelv, vulkanutbrudd eller virus-utbrudd som setter deltagere i fare kan seminaret gjennomføres via web seminar isteden for weekend kurs hos Tantrasenteret.

Angrerett:
Angrerett for fysiske varer
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene. Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte. Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen. Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene. Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.
Angrerett gjelder ikke ved kjøp av digitale produkter (Angrerettloven kapittel 6 §22)
– tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,– levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt. I det du har betalt og meldt deg inn, blir du automatisk logget inn og har umiddelbart tilgang til hele vår tjeneste. Derfor gjelder ikke lov om angrerett i dette tilfellet.
Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.
Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).
Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
Oppfyllelse:Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
Heving:Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning:Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.
Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag:Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.
Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt «Kjøperens rettigheter ved forsinkelse» og «Kjøperens rettigheter ved mangel».
Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.
Force Majeure
Selger kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i ytelse å foreta rettidig levering av hele eller deler av varene i tilfelle feilen skyldes helt eller delvis føderale eller kommunale tiltak, vedtekter, bestemmelser eller forskrift, streik eller andre arbeidskonflikter, brann eller annen skade på eller ødeleggelse av varene helt eller delvis eller produksjonsanlegg for varene, mangel på eller manglende evne til å skaffe råvarer, arbeidskraft, drivstoff, strøm, vann eller forsyninger eller andre årsaker, naturkatastrofer, pandemier, beredskap eller forhold som ikke omfattes av selgers rimelige kontroll, noe som fører til forsinkelser eller hindrer produksjon eller levering av varer. Selger avgjør Force Majeure i god tro. Generelt Kjøper kan ikke overdra denne avtalen uten selgerens skriftlige samtykke. Selger er den eneste som nyter godt av denne avtalen. Dersom det er uoverensstemmelse mellom denne avtalen og andre avtaler som følger med eller er relatert til varene skal denne avtalen gjelde. Denne avtalen kan ikke endres uten skriftlig samtykke fra selger. Eventuelle andre eller endrede vilkår knyttet til hvilken som helst rekkefølge presentert av kjøper skal være ugyldig med mindre uttrykkelig avtalt skriftlig av selger. Hvis noen av vilkårene i denne avtalen er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene ikke påvirkes eller svekkes.
Cookies
Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategori sidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.
Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

Smitteverntiltak på Tantrasenteret i Oslo

Rammer og retningslinjer for smittevern på Tantrasenteret i Oslo.

Selv om Norge er åpent igjen setter vi her på Tantrasenteret stor pris på at du/dere er med og tar personlig ansvar i forhold til smittevern da Covid-19 fortsatt er i omløp.
Dette er for å ivareta alle.
Det skal være så trygt som mulig å delta på våre arrangement derfor opprettholder vi etablerte smitteverntiltak her hos oss.
Tiltakene på senteret blir informert om ved ankomst.

Føler du deg syk eller på vei til å bli syk, er det fint om du holder deg hjemme og at du gir beskjed snarest

Vi  oppfordrer også alle våre deltagere til å være forsiktig i tiden frem til de skal på et av våre arrangement og vi minner om at hvis du har symptomer, selv om det kun er antydninger til symptomer, eller vært sammen med noen om har vært syke eller forkjølet iløpet av denne uken setter vi stor pris på om dere tar en hurtigtest eller PCR før dere kommer.

Vi legger til rette for de nødvendige smitteverntiltak, vi ivaretar avstand, munnbind, garderobeløsninger og organisering av pauser o.l på en best mulig måte.

Smitteverntiltak på Tantrasenteret i Oslo

– Du må være symptomfri.

– Vi ønsker at våre deltakere tar en enkel hurtigtest dagen før det aktuelle arrangementet, dette gjelder spesielt de som skal på Workshop.

– Du som kommer til oss må ha hatt så lite omgang som mulig med andre uken før et arrangement.

– Må følge smittevernsreglene innenfor våre lokaler med håndhygiene og antibac, vi stiller med antibac.

– Skal du til tantrisk massasje må du ha dusjet før du kommer.

– Skal dere til parveiledning i massasje, må dere ha dusjet før dere kommer.

– Andre individuelle timer følg senterets regler som er antibac, munnbind når nødvendig.

– Vi holder laken og håndklær.

– Om symptomer oppstår samme dag som massasjen skal være, selv milde/diffuse symptomer…
må massør få beskjed med en gang.

– ved sykdom gjelder vanlig avbestillingsregler, les vår nettside.
Men kontakt din massør/terapeaut for å finne en løsning.

Vi tilbyr:
Terapi, Livsveiledning og Coaching via telefon, Facetime eller Skype/Zoom til de som ønsker det.

Varme hilsen fra de syv Tantra-søstrene!
Aradia, Helena, Grete, Mette,  Marianne, Silja og Sylvi.

 

Generelle smittevernråd som gjelder for alle kopiert fra FHI sin nettside. 

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort. Denne fasen kalles normal hverdag med økt beredskap. 

Hånd- og hostehygiene 

 • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Ved luftveissymptomer 

 Testing 

 • Følgende personer er anbefalt å teste seg:
  • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
  • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
  • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
  • Øvrige uvaksinerte nærkontakter
 • Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Isolering ved smitte 

 • Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Smittesporing 

 • Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

Nærkontakter 

 • Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er ikke anbefalt å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg hvis de får symptomer.
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til kjente smittede er anbefalt å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste seg.

 

 

Silja Åsgjerd Hage

For meg er tantra foreningen av kroppen og det hellige.
Det skjedde et skifte i meg første gang jeg mottok massasje, jeg opplevde meg selv fra et annet sted.
Dette skiftet skjedde da jeg første gang mottok en massasje fra det som den gang het InnerLifeSenteret i Oslo,
et senter min lærer Shalini Lind drev i flere år.

For meg var dette en revolusjon.

Massasjen, den trygge stemningen med terapeuten, åpenheten
og ikke minst kjærligheten gjorde at jeg for første gang kunne lande i min kropp.
Før denne opplevelsen var livet styrt fra hodet.

Jeg hadde ingen bevissthet om hvor viktig kontakten innover i kroppen egentlig er.
Det gjorde at jeg begynte å studere tantra, hele mitt system ville lære om hva dette var.
En intens lengsel i meg fortalte at dette er en form for kjærlighet jeg har savnet hele livet.

Noe av det som for meg gjør tantra unikt, er at den lærer oss om det vi kaller livsenergi.
Denne energien er i oss alle, men for meg var den ukjent.

Energi er jo ganske subtilt og tar tid å bli kjent med fordi den må erfares gjennom kroppen.
Men når vi lærer å forstå den, er den like naturlig som vår pust.
Møtet med denne energien har forandret måten jeg opplever virkeligheten, i kroppen og i det mentale.
For denne energien lærer meg hvem jeg dypest sett er.

Livsenergien er for meg det nærmeste jeg kommer kjærlighetens agapeenergi.

En ubetinget, kjærlighetsfylt energi som omprogrammerer cellene mine og forteller meg at jeg er verdig,
at jeg har frihet til å være meg selv.

Jeg opplever en dyp kjærlighet til meg selv.

Det får meg til å føle trygghet, åpenhet, frihet, glede og en følelse av at livet er hellig.
Dypest sett bringes jeg nærmere meg selv og min sjel.

Jeg er i dag InnerLife Tantrisk Massør, livsveileder og tantracoach.
Jeg er en av syv som driver Tantrasenteret i Oslo, senteret som før oss vår InneLifeSenteret.
Jeg kjenner en dyp takknemlighet over å kunne være en del av dette senteret
og over alle som har hjulpet meg til å komme dit jeg er i dag.

Det har vært en sterk reise og jeg opplever mitt arbeid som noe av det vakreste jeg kan gjøre.

Varmt Velkommen til meg.

Tlf: 906 54 294 eller Epost: silja@tantrasenteret.no er i Oslo

Hilde Aradia Holten

Tantra for meg er livet, bevisstheten som springer ut av erfaringen.
Erfaring skaper bevissthet, hva jeg gjør de erfaringene til og hvordan jeg møter de,
gjør at jeg blir deltagende i livet.

Det former livet, det mykgjør livet og det helliggjør livet, for meg.

Derfor er Tantra for meg å veve sammen kontrastene som livet består av,
forme de inn slik at det skapes en større bevisstgjøring.

Tantra er for meg å ta ansvar for mine valg, både de bevisste og ubevisste,
for den jeg er her og nå, og som er i evig forandring.

I 2001 møtte jeg den berømte “veggen”.
Jeg var så innviklet i alle andres forventninger og tanker om hvem jeg var.
Jeg var blitt borte fra meg selv, blitt identitetsløs og  jeg følte meg som en “levende død”.
Noe i meg var totalt på avveie.

Dette startet en lang vei inn mot bevissthet, det å vikle seg ut av det innviklede, begynne å skape en balanse.
Dette innebar at jeg måtte ta ansvar for eget liv, begynne å eie valgene mine.

Etterhvert har jeg viklet meg ut, funnet mer tilbake til orginalen i meg,
det å våge å leve gjennom det som faktisk gjør at jeg kjenner Hjertesmilet,
være seg tantrisk massasje, bilder eller ord.

Jeg har levd et liv med mange kontraster og samlet meg mange erfaringer på liv og død.

Det gjør at jeg får lyst å dele disse erfaringene med andre.

Jeg vet at hjertesmilet finnes i alle.

Bilder og ord er for eksempel en side av meg som kom tilbake.
Den kreative skapertrangen ville ha sitt uttrykk,
og det gleder meg å kunne dele det med de som titter innom på hjertesmilet.no

Jeg er så takknemlig for hver eneste person som kommer innom i mitt liv,
om det er korte eller lange perioder spiller ingen rolle,
for alle møtene er like viktig, dere er alle verdifulle for meg på hver deres måte.

I kjærlighet fra Hilde Aradia
Tlf: 909 99 145 eller Epost: aradia@tantrasenteret.no er i Oslo + Kongsvinger

Ode til InnerLife Tantrisk Massasje:

La meg favne deg, slik at du kan favne deg selv

La meg vise deg en vei!

La meg favne deg, slik at du kan begynne å favne deg selv.
La meg vise deg en stille vei inn mot din lengten
etter noe du ikke alltid kan gripe om.
Det som du ofte leter etter der ute.

La meg favne deg sakte og stille
en liten stund verne og romme deg, sammen med deg.
La meg favne deg slik at du kan begynne å favne deg selv.

La meg hylle deg, helliggjøre din kropp
slik at du kan nærme deg, at du ser hvor vakker og verdig du er.
At du er elsket av deg, innenfor og bakenfor alle dine stengsler.

La meg favne deg i den kjærlighet som speiler
den kjærligheten du egentlig har til deg selv,
den som er bare er blitt gjemt og glemt.

La meg favne deg, la meg vise deg litt av den kjærligheten du besitter i deg selv.

av Hilde Aradia Holten

Les gjerne mer om tantra på min hjemmeside: etlevendeliv.no

Helena Bø Serpinsky

Jeg er utdannet innenfor humanistiske og pedagogiske fag som
Religionshistorie, Statsvitenskap, Spesialpedagogikk og Logopedi.

En slik utdannelse var mer enn nok til å skaffe seg et livsopphold,
men så var det lengselen etter å finne en livsanskuelse og livsfilosofi som trakk meg mot Tantrisk visdom
og som resulterte i utdannelse som InnerLife Terapeut, Tantra Coach og Tantrisk Massør.

Jeg ønsket å finne mer ut om kampen mellom fornuft og følelser som foregikk i sinnet,
hvorfor jeg var så misfornøyd og skamfull over min egen kropp,
og fornemmelsen av at himmelen egentlig var her på jorden.

Livet blomstrer her på jord hvis vi får kunnskap om veier som fører til en opplevelse av at vi ikke er feilvare.
At vi er hele og mer enn gode nok akkurat slik vi er.
Den Tantriske visdomsveien er en av flere mulige vei som peker mot at mennesket er et kjærlighetsvesen
som vokser og gror gjennom kjærlighet, tilstedeværelse og det å ta tak i egne ressurser.

I Tantra finnes kunnskapen om at forening av motsetninger og motpoler
er en vei tilbake fra en splittet verden og et splittet sinn til et liv i kontakt
med pust, kropp, sjel og en opplevelse av å være verdensborgere.

Livet på jorden er hellig.
Balanse og bærekraft mellom det å være et menneske i alle dets fasetter,
og mellom alt levede på jord, inkludere respekten for natur, dyr og miljø.

«Når mitt hjerte har fred, har verden fred.» Kinesisk ordtak.

Jeg ønsker å jobbe helt nært med det enkelte menneskes ressurser
og kvaliteter gjennom terapi, coaching og massasje.

Tlf: 98 03 72 67 eller Epost: helena@tantrasenteret.no er i Oslo

Til inspirasjon i dette arbeidet vil jeg dele to sitater med deg.

«Det er en større følelse av nærvær i den stillheten som vibrerer rundt oss enn der er i lyd» Catherine Hewitt.

«La pusten fra hvert morgengry bli en del av deg. Det vil gi deg styrke» Hopi

Grete Løvfall Andersen

Tantrisk massasje opplever jeg som et stille hvisken, en kjærlig påminnelse om at det er noe mer her.
Et stille hvisken som kan rive ned murer og snu hat om til kjærlighet.

Tantra bringer for meg inn et budskap som kan oppleves forskjellig for hver og en av oss.
Selv om vi på mange måter kan se forskjellige ut og ha mange av de samme kvalitetene,
er hver og en av oss, slik jeg ser det, unike.

Jeg opplever at Tantra kan bidra med løfte frem kvaliteter i hver og en av oss,
slik at vi kan kjenne på en nærhet og helhet inne i oss selv.

Også de kvalitetene vi har glemt at vi hadde, som vi kanskje har lengtet etter.
Det som berører meg mest med Tantra er nærheten, den kraftfulle stillheten,
kontakten som kjennes dypt inne i meg med andre mennesker, dyrene og naturen.

Tantra som har med visdommen om bevissthet, nærhet, berøring, skjønnhet, nytelse og den feminine
erotiske livsenergien, er helt forskjellig fra det seksuelle synet de fleste vestlige mennesker har på Tantra.

Så lenge jeg kan huske har jeg hatt «et bein i hver leir.

Et bein i samfunnet de fleste av oss kjenner godt og et bein den leiren som går på tvers av samfunnsnormen.
Min historie inneholder en utdannelse og mange arbeidsår som grafiker, men det har vært kontakten med dyrene,
naturen og min indre natur som har vært essensielt for meg.

Det var en periode i livet jeg kjørte meg selv for hardt og for langt vekk fra den jeg egentlig var.
Som førte til at jeg møtte den «berømte veggen» i 200 km/t. Det var slik det føltes ut.
Alt gikk i grus, fysisk, psykisk og økonomisk…. alt som jeg tenkte ble verdsatt i samfunnet.
I dette opplevde jeg å få et valg. Et valg om å fortsette å leve og snu om på mitt levesett eller ikke.

Jeg valgte livet og alt hva det måtte bringe.

Dette sammenbruddet lærte meg mye om meg selv og de virkelige verdiene i livet mitt.
Denne lærdommen førte blant annet til min utdannelsen som InnerLife Massasjeterapeut og Tantrisk massør.
Jeg verdsetter terapien høyt, men jeg elsker Tantraen sett igjennom InnerLife’s øyne.

Visdommen i Tantra i møte med fysisk kropp.

Det er i dette feltet jeg ønsker å hjelpe andre med å kjenne seg selv.
Om du har behov for å gi deg selv en «Time out» og kjenne kroppen eller om du ønsker å bli kjent med dypet
og kontakten med din natur i deg, er du hjertelig velkommen til meg.

Tlf: 911 14 881 eller Epost: grete@tantrasenteret.no er i Oslo

Mette Torgerstuen

Min søken etter helhet og mening har hele tiden ledet meg videre i livet.
Jeg har dyp respekt og stor interesse for mennesket og den unike sammensetningen av kvaliteter og egenskaper som finnes i hver enkelt.
Jeg er utdannet allmennlærer, dansepedagog og terapeut, og gikk inn i studier av Tantrisk Visdom i 2014.

LIVET PÅ JORDA ER HELLIG

Tantraen åpnet meg mot en forståelse av livet og av det å være menneske, som jeg opplever som vakker og meningsfull.
Det handler om deg og meg og alt ved det å leve på jorda. Tantraen favner det hele,  den favner så uendelig mye bredere
og dypere enn den forenklede versjonen Vesten har oversatt den til.

FUCK CANCER – Å ELSKE MED SIN KREFT

Høsten 2018 ble det min tur å  forholde meg til kreft i egen kropp.
Det ble en erfaring der spenningsfeltet mellom liv og død ble en konkret substans,
der forståelsen av både Livet og Døden nødvendigvis ble fordypet
– også i et tantrisk perspektiv. Naturlig nok, i et tantrisk perspektiv.

For hva innebærer den indre transformasjonsprosessen?
Og hvordan påvirker den vår evne til å åpne hjertet?

Det hjertet vi har inn mot oss selv,
ut mot andre mennesker og mot Livet i sin helhet.

Jeg ble nødt til å forfine min evne til å holde kreften i hånden, legge kinnet mitt helt inntil
og la den den hviske meg i øret hva den hadde å fortelle meg.
Om meg. Om Livet mitt.

Slik lærte jeg, sakte men sikkert, å elske med den.
Det er en ganske annen innstilling en hva “Fuck Cancer” begrepet i utgangspunktet uttrykker.

Tlf: 932 22 192 eller Epost: mette@tantrasenteret.no er i Oslo

Les gjerne mer på min hjemmeside: Mettetorgerstuen.no

Tantra er en livsvisdom

Tantra er EN MÅTE Å LEVE hvor du praktiserer NYTELSE
i de helt store opplevelser og ned til livets minste detalj.

Tantra frembringer den ekte LIVSGLEDEN,
som prestasjon, stress og manglende tilstedeværelse tar fra deg.

Tantra omdanner SEKSUALITETEN til et rom
fylt av følsomhet, skjønnhet og verdighet for begge parter.

Tantra henter frem din FEMININE og MASKULINE intelligens,
slik de virker på forskjellig måte hos kvinne og mann.

Tantra er aktiv KJÆRLIGHET overfor alt levende liv.

Tantra er foreningen av kropp, sinn og ånd, gjennom forståelsen av at alt skapes fra det samme. Å leve tantrisk er en direkte og sanselig opplevelse av livet, oss selv og hverandre,slik det utfolder seg her og nå, uten fordømming og sensur. Ethvert menneske er en unik sammensetning av liv, med evner og egenskaper, styrker og svakheter. InnerLife Tantrisk visdom viser deg en vei inn til en aksept av det som er, slik at du enklere kan få utfolde deg som den du er.

Akkurat slik du er ment å være.

I vår kultur har vi i altfor stor grad beveget oss vekk fra den indre, erotiske erfaring, – vekk fra den sjelelige opplevelsen ved vår egen kropp, som om kroppen egentlig ikke tilhører vår daglige tilværelse, men heller ofte er til bry enn til glede.

Denne unike kroppsenergien er ment for at vi skal erfare nærhet i enhver relasjon og som en inspirasjon i enhver handling vi foretar oss. Det vi trenger å trene på er å separere den erotiske følelsen fra sex, slik at vi i stedet kan begynne å erfare den erotiske livskraften som livgivende og styrkende i vår hverdag.

Trykk her for nyhetsbrev

 

Tantra

Tantra er en livsvisdom

Tantra er EN MÅTE Å LEVE hvor du praktiserer NYTELSE
i de helt store opplevelser og ned til livets minste detalj.

Tantra frembringer den ekte LIVSGLEDEN,
som prestasjon, stress og manglende tilstedeværelse tar fra deg.

Tantra omdanner SEKSUALITETEN til et rom
fylt av følsomhet, skjønnhet og verdighet for begge parter.

Tantra henter frem din FEMININE og MASKULINE intelligens,
slik de virker på forskjellig måte hos kvinne og mann.

Tantra er aktiv KJÆRLIGHET overfor alt levende liv.

InnerLife Tantrisk Visdom er en måte å leve og et verktøy til å åpne deg for Kjærlighetens fire portaler; Skjønnheten i det levende, tilstedeværelsen i det Sanselige, Sannferdigheten i det intime og den vare Seksualiteten. Hver portal innebærer en transformerende prosess på det indre plan, som får deg til å vende ut mot verden med en bevissthet om at livet på jorden er hellig. Slik er InnerLifeTantra ment for alle, uansett kultur, religion, alder og kjønn, singel eller i parforhold.